“Investeren in een stad die tegen een stootje kan”

Richard de Mos werd met zijn partij de grootste in Den Haag, maar bestuurt niet mee.

Extra investeringen in schone, leefbare en veilige wijken, de duurzaamheid van de minst energiezuinige woningen en de bouw van betaalbare woningen. Gerichte aandacht en steun voor kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben. Het zijn enkele van de maatregelen die worden aangekondigd in het coalitieakkoord 2022-2026 dat vrijdag 16 september 2022 is gepresenteerd door D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Het akkoord, heeft de titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’ meegekregen.

De vijf partijen maken in het akkoord ook de namen van de acht kandidaat-wethouders bekend. Zeven van de kandidaten zijn reeds wethouder, de achtste wordt Mariëlle Vavier.

Investeringen in wijken en buurten
De coalitiepartners gaan aan de slag met de belangrijkste uitdagingen van de stad. Er wordt geïnvesteerd in de buitenruimte en in de aanpak van notoire overtreders en overlastgevers. Wijken die te kampen krijgen met meerdere problemen, kunnen rekenen op extra, gerichte aandacht. Ook in deze aanpak wordt extra geld gestoken. Dat is ook het geval met de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld criminele jeugdgroepen en het tijdig verstoren van criminele activiteiten.

Betaalbaar wonen
Een tekort aan betaalbare woonruimte is één van de uitdagingen van de stad. In het coalitieakkoord wordt gekozen voor een hoger percentage betaalbare woningen, zowel koop als huur. Het zogenaamde middensegment. Leegstand, verkrotting en slechte verhuurders worden aangepakt. De inzet van de Haagse Pandbrigade wordt uitgebreid. De coalitie verruimt de regels rond verkamering om meer ruimte te maken voor studentenhuisvesting. En er wordt extra geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen.

Versnelling verduurzaming
Ook op het gebied van verduurzaming wordt een impuls gegeven. Het tempo van het isoleren en opknappen van woningen wordt verhoogd naar 10.000 per jaar. Het gaat daarbij om de minst energiezuinige woningen met de labels E, F en G.

Extra geld voor preventie
De bestaanszekerheid en kansengelijkheid in onze stad staan onder druk en dat moet anders. Daarom investeert deze coalitie in preventie, zo blijkt uit het akkoord. Of het nu gaat om criminaliteit, de veiligheid op straat of de gezondheid, jeugdhulp, sport, onderwijs, cultuur, taalhulp, werk en armoede en een goeie start voor kinderen. Op al deze terreinen wordt extra geld uitgetrokken.

Dienstverlening
De dienstverlening aan inwoners en ondernemers wordt verbeterd en het contact met de gemeente directer. De coalitie wil dat de gemeente dicht bij de bewoners en ondernemers staat. Onder meer door meer aanwezig te zijn in wijken en buurten. Daarmee reageert de coalitie op de klachten die hierover zijn geuit.

De telefonische dienstverlening en vooral de vervolgacties worden verbeterd, er wordt sneller gereageerd als Hagenaars iets vragen of melden, de gemeente gaat investeren in ontmoetingspunten in de wijk.

Basis op orde
Dit betekent iets voor de manier waarop de gemeente werkt, aldus het coalitieakkoord. De gemeente moet flexibeler werken, meer luisteren naar inwoners en ondernemers en gericht en integraal problemen te lijf gaan. Belangrijk is ook dat de gemeentefinanciën op orde worden gebracht. Decennia lang heeft de stad te vaak problemen aangepakt met geld uit de reserves en geld dat tijdelijk beschikbaar was, bijvoorbeeld van het Rijk of van ‘Europa’. Dit moet veranderen. Er wordt gewerkt aan een solide financiële basis. Bovendien wordt er een fonds ingericht dat moet helpen bij het aantrekken van bijdragen uit Europese en Rijksregelingen. En de lasten voor de Hagenaars worden verhoogd. Het gaat dan om de Onroerendezaakbelasting, het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing en de parkeertarieven.

Het coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA wordt binnenkort besproken in de Haagse gemeenteraad.

Deel dit artikel op social media: