Begroting 2023: Positief en vooruit

Het pas aangetreden college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voobrug presenteert zijn eerste Programmabegroting 2023-2026. In deze begroting zijn de ambities uit het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’ verwerkt. Er is ook rekening gehouden met de impact van de grilligheid die de maatschappij de afgelopen, en waarschijnlijk komende, jaren toont.

Wethouder financiën, Philip van Veller: “We zijn blij met onze eerste begroting. We hebben een hoop ambities, er is veel te doen. Na de coronacrisis van de afgelopen twee jaar, zien we nu steeds grotere uitdagingen op gebieden als wonen, energie, financiën en klimaat. We hebben als gemeente natuurlijk ook een grote taak om mensen te helpen die het zelf net niet redden. En we kregen afgelopen jaar de vraag om opvanglocaties te regelen voor asielzoekers en mensen uit Oekraïne. We weten niet hoe dat komende jaren is. We weten wel dat de druk op alle gebieden hoog is. Ondanks onzekerheden, misschien wel juist daardoor, willen we vooruitgang boeken.”

De begroting laat zien dat de gemeente financieel stabiel is. Het structurele begrotingssaldo is positief en er zijn voldoende reserves om incidentele ontwikkelingen uit te betalen. Een aantal van de eenmalige uitgaven wordt dan ook uit deze reserves betaald. Tegelijkertijd is het college voorzichtig. Voor een groot deel van de inkomsten is de gemeente afhankelijk van het Rijk. Dat blijft onvoorspelbaar. Voorlopig is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2023 € 2,1 miljoen in de positieve cijfers staat. De gemeente kan haar vaste uitgaven dus ruimschoots betalen.

Op dit moment stijgen de kosten voor boodschappen, benzine en energie flink. Het college heeft besloten om de gemeentelijke woonlasten in verhouding niet mee te laten stijgen. Dat betekent dat de onroerendzaakbelasting (OZB) alleen verhoogd wordt met de wettelijk bepaalde inflatie van 6%. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk; deze wordt verlaagd, maar er wordt wel inflatie toegepast. En de hondenbelasting wordt meteen het eerste jaar van deze collegeperiode afgeschaft.

Van Veller: “We hebben ambities om onze gemeente mooier te maken en om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Om ondernemers te laten floreren en om het klimaat te ontzien. Om mensen fijn te laten wonen, werken en recreëren zoals zij dat willen. We doen wat mogelijk is om te werken aan een mooie toekomst van Leidschendam-Voorburg. Dat doen we niet alleen, maar in verbinding met de raad, inwoners, ondernemers, actieve partners in de gemeente en de regio. We hebben er vertrouwen en zin in dat we in 2023 samen stappen zetten.”

De begroting wordt na Prinsjesdag aangevuld met een nota van wijziging. Hierin is de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente van het Rijk ontvangt. Op 9 november 2022 is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting en de nota van wijziging gepland. De hele begroting staat op www.lv.nl/begroting2023.

Deel dit artikel op social media: